حجم و مساحت

  • درس اوّل : حجم و مساحت کره
  • درس دوم : حجم هرم و مخروط
  • درس سوم : سطح و حجم

درس اوّل : حجم و مساحت کره

در سال های قبل با انواع حجم های هندسی آشن