عبارت های گویا

  • درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارتهای گویا
  • درس دوم: محاسبات عبارتهای گویا
  • درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها

درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارت های گویا

تعریف :

به طور کلی هر عبارت گویا، کسری است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.

عبارات گویا تعریف نشده :

برای تعیین همه مقادیری که به ازای آنها یک عبارت گویا تعریف می شود، باید مقادیری از متغیر را حذف کنیم که به ازای آنها مخرج کسر صفر می شود؛ به عبارت دیگر این مقادیر را نمی توان به جای متغیر در عبارت جبری قرار داد و حاصل را محاسبه کرد.

نکته :

از طرفی وقتی حاصل ضرب چند عبارت برابر صفر شود، حداقل یکی از آنها صفر است.

ساده کردن یک عبارت گویا

در ساده کردن هر عدد گویا می توان صورت و مخرج را به عددی غیرصفر تقسیم کرد.

درس دوم: محاسبات عبارت های گویا

ضرب و تقسیم عبارت های گویا

عبارت های گویا را همانند عددهای گویا می توان در هم ضرب یا بر هم تقسیم کرد.

در ضمن در مورد عبارات گویا هم هرجا که امکان داشته باشد، می توان عبارت را ساده کرد.

جمع و تفریق عبارت های گویا

جمع و تفریق عبارت های گویا مشابه جمع و تفریق عددهای گویاست.

ساده کردن عبارت های مرکب

هنگام ساده کردن هر عبارت گویای مرکب، همانند کسرهای مرکب می توان صورت و مخرج را جداگانه ساده و سپس آنها را برهم تقسیم کرد و یا از همان ابتدا صورت و مخرج را در عبارتی مناسب  (و غیر صفر) ضرب کرد.

درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها

تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

برای تقسیم دو یک جمله ای بر یکدیگر از قوانین ساده کردن کسرها و نیز قوانین مربوط به ساده کردن توان ها استفاده می کنیم.

تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای

عبارت های جبری پایه ی هشتم را در اینجا یاد بگیرید

تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای

نکته :

وقتی باقیمانده صفر باشد، می گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است

جزوه ی فصل هفتم ریاضی نهم

فیلم اول فصل هفتم

در صورت حرید اسلاید های فصل هفتم این فیلک رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.

فیلم آموزش عبارات گویا قسمت اول

مقاله را پرینت بگیرید یا اگر می پسندید در شبکه های اجتماعی انتشار دهید