کسر متعارفى

  1. درس اول : کسر و عدد مخلوط
  2. درس دوم : مقایسه و ساده کردن کسرها
  3. درس سوم : جمع و تفریق
  4. درس چهارم : ضرب و تقسیم

کسر متعارفی

کسر و عدد مخلوط 

کسرها و عددهای مخلوط دو نمایش مختلف از یک چیز هستند.

برای نوشتن یک کسر بزرگتر از واحد به صورت عدد مخلوط باید تعداد واحد های کامل را تشخیص دهید و کسری از واحد کامل را نیز تعیین کنید.

 

مشخص کردن اعداد روی محور

هر نقطه ی روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد. هر عدد کسری را هم می توان روی محور عددها نشان داد.

 

مقایسه و ساده کردن کسرها 

برای مقایسه ی کسر هایی با مخرج های نابرابر، بهتر است از کسر های مساوی با مخرج های برابر استفاده کنید.

رسم شکل

کشیدن یک شکل مناسب مى تواند به حل مسئله کمک کند و یا مسئله را به طور کامل حل کند؛ طورى که دیگر نیازى به نوشتن محاسبه هاى ریاضى نباشد.

برای کشیدن شکل مناسب لازم نیست نقاّشی شما خوب باشد یا شکل هایی بکشید که نشان دهنده ی موضوع مسئله باشد.

برای نمونه  نیازی نیست یک باک بنزین نقاّشی کنید؛ رسم یک مستطیل به جای باک کافی است.

 

جمع و تفریق کسر متعارفی

برای جمع و تفریق عدد های مخلوط، ابتدا قسمت های صحیح را با هم و قسمت های کسری را با هم جمع یا از هم کم کنید.

سپس حاصل این دو قسمت را با هم جمع کنید تا پاسخ عبارت به دست آید.

در پایان جواب را تا جایی که ممکن است، ساده کنید.

 

ضرب و تقسیم کسر کتعارفی

برای محاسبه ی تقسیم دو کسر با مخرج غیر مساوی ابتدا آ نها را هم مخرج می کنیم.

اگر مخرج ها برابر است، می توانیم صورت ها را بر هم تقسیم کنیم. جواب به دست آمده را می توانیم به ضرب دو کسر تبدیل کنیم.

اینم خلاصه ای از کسر متعارفی

 

آموزش عددهای صحیح پایه ی هفتم

 

اینستاگرام نابکت

امیدوارم آمار و احتمال هشتم را یاد گرفته باشید رای و نظر یادتون نره

مقاله را پرینت بگیرید یا اگر می پسندید در شبکه های اجتماعی انتشار دهید