خط و معادله های خطی

  • درس اوّل: معادله ی خط
  • درس دوم: شیب خط و عرض از مبدأ
  • درس سوم: دستگاه معادله های خطی

 

معادله ی خط

هر معادله به صورت کلی y=ax+b معادله ی یک خط است؛ زیرا درصورتی که تمام پاسخ های آن معادله را به صورت نقطه روی دستگاه مختصات نمایش دهیم، شکل یک خط به دست می آید؛ به همین دلیل می گوییم y و x  با هم رابطهٔ خطی دارند.

به عنوان مثال   y=5x+12 معادلهٔ یک خط است که در آن  b=12 و  a =5 فرض شده است .

نکته

y=ax صورت کلی معادله ی خط هایی است که از مبدأ مختصات می گذرند.

 

شیب خط و عرض از مبدأ

در معادله ی خط y= ax+b ، عدد a شیب خط نامیده می شود . با تغییر  a  زاویه ی خط با جهت مثبت محور طول ها تغییر می کند. عدد b نشان دهنده ی محل برخورد خط با محور عرض هاست؛ به همین دلیل به آن عرض از مبدأ می گویند.

به عنوان مثال در خط به معادله ی y = -3x+5 عرض از مبدأ ۵ و شیب خط ، ۳- است.

 

دستگاه معادله های خطی

برای یافتن نقاط برخورد دو خط با یکدیگر باید آن ها را بصورت دستگاه معادله های خطی حل کنیم که با سه روش زیر قابل حل می باشد

  • رسم بر روی دستگاه مختصات
  • حذف یکی از متغییر ها
  • جایگزینی یک متغییر بجای متغییر دیگر

یکی از راه های حل کردن دستگاه معادله های خطی، حذف کردن x یا y است تا به یک معادله ی یک مجهولی برسیم؛ نام این روش، حذفی است.

 

جزوه ی فصل ششم ریاضی نهم

در صورت خرید اسلایدهای فصل ششم کل فیلم ها ( هر سه لینک ) بصورت رایگان دریافت می کنید.

لینک اول معرفی و رسم معادله ی خط

لینک دوم شیب خط

لینک سوم دستگاه معادلات خط

.

مقاله را پرینت بگیرید یا اگر می پسندید در شبکه های اجتماعی انتشار دهید